GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Széles Ildikó egyéni vállalkozó, adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számomra személyes adatot adnak át és elkötelezett vagyok ezek védelmében.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom.

A főtevékenységem: 960404 - Egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatás.

A szolgáltatásom során természetes személyeknek kizárólag személyes tevékenységet végzek. A szakszerűség érdekében az érintett egészségügyi állapotról tájékoztatást kérek, melynek során több egészségügyi, fizikai, fiziológiai azonosságra jellemző ismeretet szerzek meg az érintettre vonatkozóan.

Ezek az adatok különleges szenzitív adatoknak minősülnek, ezért az adatkezelés során kifejezett hozzájárulására lesz szükségem, melyet az erre a célra létrehozott Adat- és egészség állapot lapon tud megtenni és aláírni, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja az ott feltüntetett adatok kezeléséhez.

A szolgáltatás igénybevétele kiskorúak esetén: a 16. életévet be nem töltött kiskorú érintett esetében törvényes képviselőjének beleegyezése és jóváhagyása szükséges. Az Adat- és egészség állapot lapot a kiskorú érintett törvényes képviselője töltheti ki és írhatja alá - ezzel beleegyezését és kifejezett hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez és a szolgáltatás nyújtásához.

Az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http:/stressfreezone.hu/GDPR/ oldalon.

Fenntartom magamnak azt a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassam. A változásokról a Facebook oldalamon és jelen weblap Aktuális menüpontjában tájékoztatom a vendégeket a változást megelőző és az azt követő hónapban.

Személyes adatok fogalma, melyek általános tájékoztatást szolgálnak

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, pl. név, telefonszám, születési dátum.

Különleges adatok fogalma, melyek általános tájékoztatást szolgálnak

Ilyen pl. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Széles Ildikó egyéni vállalkozó

Székhely cím: 1133 Budapest, Kárpát u. 7/b. I./6

Nyilvántartási szám: 24728289

Adószám: 60912000-1-41

Telefon: +36 70 3769026

Weblap: www.stressfreezone.hu

E-mail: szeles.ildikojudit@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/stressfreezonemassage/

A Facebook GDPR megfelelése a Facebook adatvédelmi tájékoztatója az iránymutató. Fenntartom a jogot, hogy természetes személy részéről a Facebook fiókjaimok bármelyikére, ráutaló magatartással a kapcsolatfelvétel megtörténik, akkor arról képernyőfelvétel használatával képet készítsek, mely képet az adatkezelési tájékoztató leírásának megfelelően kezelem.

A Google megfelel nem csak a GDPR követelményeinek, hanem az EU és az Egyesült Államok között aláírt Privacy Shield megállapodásnak is, így adatai biztonsága a szabályoknak megfelel. A fenti e-mail címeken történő levelezés megtörténtét és adatait az adatkezelési tájékoztató leírásának megfelelően kezelem.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét e-mailen, a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért e-mail címre.

Adatfeldolgozás: webtárhely szolgáltató (Webnode), elektronikus levelező rendszerszolgáltató (Gmail), könyvelési szolgáltató (Szamlazz.hu), Magyar Posta.

Külföldi adattovábbítás: részemről nem történik külföldre adattovábbítás.

Adatkezelési célok

Egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevő személyek adatainak kezelését jogi és törvényi kötelezettség - minőségi szolgáltatás teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása és az érintett hozzájárulásával - és referencia tevékenység céljából kezelem.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Közvetlenül magánszemély, vagy jogi személyen keresztül közvetetten telefonszámára, kereszt- és vezetéknevére, lakcímre, e-mail címre, egészségügyi adatára, időpont egyeztetés, ügyfélkapcsolat céljából van szükség.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), d) pont. Kifejezett hozzájárulását szükséges adnia egészségügyi adataira, a telefonszámára, kereszt- és vezetéknevére, lakcímére, e-mail címére. Abban az esetben, ha ezeket az adatokat nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

c) Referencia hozzájárulása esetén érintetti vélemény kerülhet felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama és módja

Időtartama:

A számlákat számviteli, szerződéses és jogi kötelezettségek miatt a NAV által jogszabályban előírt időtartam idejéig őrzöm meg a számlázóprogramban.

Személyes és különleges adatait (telefonszám, kereszt- és vezetéknév, lakcím, e-mail cím, egészségügyi adatai) a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tárolom. Törlési kérését a kérés beékezésétől számított legkésőbb 30 napon belül törlöm.

Módja:

Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatokat közvetlen hozzáférésű számítógépen nem tárolok - kizárólag papír alapon.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata:

a) információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

b) megkönnyítik a weboldal használatát;

c) minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalam, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): A Google cégem a Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) rendelkezhet az adatairól (hozzájárulás, tiltakozás, törlés)

b) tájékoztatást kaphat személyes adatai kezeléséről, (GDPR: a hozzáférés joga)

c) személyes adatainak helyesbítését kérheti

d) adatkezelői intézkedést kérhet (1 + 2 hónap az intézkedésre),

e) szükség esetén jogorvoslattal élhet.

Az érintett hozzáférési joga

GDPR 15. cikk (1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes.

Költségtérítés állapítható meg vagy a kérés teljesítése megtagadható, ha a tájékoztatási igény "egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt -túlzó".

Amennyiben az érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Költség elszámolásnak alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj, ezen felül a válasz oldalankénti nyomtatás költsége és az esetleg felmerülő postai díj.

Az elutasítás megalapozottságának bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Törléshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező (kifejezett) hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ész szerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket -annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná azaz adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés manuális és digitálisan archivált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható -kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.; Tel.: 06 1 391 1400; Fax: 06 1 391 1410)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Bírósági jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint eredményes tiltakozás esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A törvényszék jár el, soron kívül. Fő szabályként az alperes lakóhelye (székhelye) adja az illetékességet, de az érintett otthon is perelhet. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az eljárás lezárása: a bíróság elutasítja a keresetet vagy - 3 napon belüli - törlésre kötelez.

Kár, kártérítés, személyiségi jogi sérelem, sérelemdíj

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Szabályozási keretek

Az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendszere és a GDPR.

2019. október 21.

                                                                                                                Széles Ildi - Stressfreezone 2020                                                                                                                                                                                         
Az oldalt a Webnode működteti Cookies
Készítsd el weboldaladat ingyen!